1. ПЕРИОД НА ИГРАТА

  Томбола (или наричана още „Играта“) е с период на провеждане от 01. Декември 2021 до 1 юни 2022 г., включително, и се провежда в Правец Ризорт.

  ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

  Тера Тур Сервиз ЕООД Адрес: гр. София, ул. Постоянство 67А, ЕИК: 040902318, наричано по-долу „Организатор”.

  II. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  Участието в играта е обвързано с имейл абонамент за получаване на маркетингови съобщения.

  В Играта на Организатора може да участва, всяко пълнолетно лице;

  III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

  Играта се провежда само на територията на Република България.

  IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 2. Всяко лице, което отговоря на условията и има желание да участва в играта, следва да стане абонат за маркетингови съобщения, през формата в уебсайта на хотела или чрез платформата за достъп до интернет в Правец ризорт.

 3. Всички данни на участниците ще се съхраняват в Mailchimp и ще бъдат използвани за целите на играта.

 4. Всеки един клиент еднократно въвежда актуален имейл адрес, след което го потвърждава, чрез double opt -in процедура. По този начин се записва в листа за участие в играта.

Наградите ще бъдат раздадени на общо 30 печеливши участника по реда на Раздел V. Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип. Тегленето в раздел V, точка 3, в Централния офис на “Тера Тур сервиз“ ЕООД съгласно обявеното в Търговския регистър. Тегленето ще се извърши от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и резервни участници , които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване, или не отговаря на изискването на пълнолетие. Резервните участници се изтеглят съобразно посоченото в раздел V, точка 3. всички общо 30 печеливши ще бъдат упоменати с  имейл адрес в специален протокол, изготвен и подписан от членовете на комисията. Протоколът за извършеното теглене се съставя и подписва от комисията при всяко теглене на печеливши участници.

V. НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА, ТЕГЛЕНЕ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Сред всички участници ще бъдат изтеглени 30 печеливши. Всички печеливши участници, ще бъдат публикувани на интернет страниците на Организатора www.pravetsresort.com/ www.pravetsresort.com  Допълнително, служителите на Организатора ще се свържат от имейл адрес: pravetsresort@tts.bg с всички печеливши  чрез електронно съобщение на посочения от тях имейл-адрес.

2. Всеки един от 30те победители, определени по реда на настоящите условия и правила, ще получи награда – ваучер за 1 нощувка в двойна стая със закуска и вечеря в Правец Ризорт, с право на ползване до 1 юли 2022.

2.1. Всеки печеливш следва да отговори на полученото електронно съобщение и да предостави своите лични данни – име, телефон, за да бъде издаден поименен награден ваучер.

Наградите трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до датата спрямо графика в раздел V, точка 3 от офиса на Тера тур сервиз ЕООД.

3. График за теглене, обявяване и уведомяване на печелившите и получаване на наградите: –

 1. тегленето на всички печеливши ще бъде извършено последната сряда от всеки месец от декември 2021 до май 2022г. включително:

29 декември, 26 януари, 23 февруари, 30 март, 27 април, 25 май;

 1. Срок на обявяване на печелившите – до 3 дни след теглене.

 2. Срок на получаване на подаръчните ваучери – до 3 дни след обявяване на печелившите.

4 . Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. С факта на регистрация за участие в играта участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на играта, в това число за целите на обявяване имейл адреса на печелившите по Раздел V, т. 1 и получаване на наградите от нея.

2. Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни, доколкото такива са събрани в рамките на Играта, да спазва разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, право на възражение срещу обработването им, както и правото на преносимост на данните в съответствие с българското и европейското законодателство за защита на личните данни на физическите лица. Във връзка със защитата на личните данни всеки Участник може да осъществи контакт с Организатора на посочените в началото на настоящите правила координати (адрес на управление на Организатора).

4. По искане на всеки участник Организаторът ще предостави информацията, която съгласно релевантното национално и европейско законодателство е длъжен да му предостави и ще окаже пълно съдействие при упражняването на правата като субект на лични данни, доколкото тяхното упражняване отговаря на изискванията на закона.

5. Всеки участник, който смята, че събирането и обработването на личните му данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или че правата му са били нарушени по някакъв начин, може да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на личните данни със следните координати:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Телефон: 02/91-53-555

6. Всеки участник има право да упражни правата си на субект на лични данни чрез Комисията за защита на личните данни, и в частност в случаите на отказ от страна на администратор за предоставяне на задължителната информация, която съгласно ЗЗДЛ и Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът е длъжен да предостави, както и в случаите на отказ от изискано коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни.

7. В случай, че Организаторът установи, че участник е нарушил настоящите правила или е предоставил/попълнил неверни или непълни данни при регистрация в Играта, Организаторът има право да не му предостави спечелената награда, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила.

8. В случай, че Организаторът установи неправомерно използване на лични данни от регистрирали се за участие в Играта лица, с цел участие или получаване на награда, Организаторът има право да не допусне до участие в Играта съответното лице, а ако лицето е спечелило награда – да не му я предостави, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила.
9. Настоящите условия са публикувани на интернет-страницата на РИУ Правец Ризорт www.pravetsresort.com Копие от тях ще има на място в хотела.

10. Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата на Организатора: www.pravetsresort.com./www.pravetsresort.com Участниците в играта следва сами да проверяват на интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

Pravets Resort
bg_BG
https://www.livechatalternative.com/