Играта е с име

Спечели уикенд за двама в RIU Pravets Resort

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Томболата (или наричана още „Играта“) е с период на провеждане от 01 Август 2020 до 31 август 2020 г., включително, и се провежда в РИУ Правец Ризорт.
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Тера Тур Сервиз ЕООД Адрес: гр. София, ул. Постоянство 67А, ЕИК: 040902318, наричано по-долу „Организатор”.
II. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Участието в томболата е обвързано с покупка на 1 бр. нощувка в посочения период, според предложените от хотела цени за съответния тип помещение.
В Играта на Организатора може да участва, всяко пълнолетно лице;
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Играта се провежда само на територията на Република България.
IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
1. Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в томболата, следва да резервира, през уебсайта на хотела или през отдел резервации, заплати и реализира нощувка. Резервацията следва да бъде за престой от 1 до 31 август 2020 г. включително в хотел РИУ Правец Ризорт.
2. В резервацията следва да бъдат посочени следните данни:
∙ три имена,
∙ e-mail за контакт,
∙ телефонен номер за контакт,
3. Всички данни на участниците ще се съхраняват в хотелската система Клок и ще бъдат използвани за целите на играта.
4. Всеки един клиент може да участва многократно в промоцията в периода на провеждането й чрез реализирането на нова нощувка. Всяка нощувка се равнява на участие в томболата. Например 3 нощувки = 3 участия в томболата.
6. Наградите ще бъдат раздадени на общо 3 (три) печеливши участника по реда на Раздел V. Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип. Тегленето в раздел V, точка 3, ще се проведе в Централния офис на “Тера Тур сервиз“ ЕООД съгласно обявеното в Търговския регистър. Тегленето ще се извърши от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и резервни участници , които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване. Резервните участници се изтеглят съобразно посоченото в раздел V, точка 3. Имената на всички общо 3 (три) печеливши ще бъдат упоменати с три имена и имейл адрес в специален протокол, изготвен и подписан от членовете на комисията.
V. НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА, ТЕГЛЕНЕ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Сред всички участници ще бъдат изтеглени тримата печеливши. Имената на всички печеливши участници, ще бъдат публикувани на Facebook и/или интернет-страницата на Организатора www.riupravets.eu Допълнително, служителите на Организатора ще се свържат с всички печеливши по телефон или чрез електронно съобщение на посочения от тях имейл-адрес.
2. Всеки един от победителите, определени по реда на настоящите условия и правила, ще получи награда – ваучер за 2 нощувки в двойна стая, валиден за всички дни от седмицата със закуска и вечеря в РИУ Правец Ризорт, с право на ползване до 20.12.2020г.
2.1. Наградите трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до датата спрямо графика в раздел V, точка 3 от офиса на Тера тур сервиз ЕООД.
2.2. При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора личната си карта за идентификация. В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.
3. График за теглене, обявяване и уведомяване на печелившите и получаване на наградите: тегленето на всички печеливши ще бъде извършено на 1 септември 2020г. Срок на обявяване на печелившите – от 1 до 3 септември 2020. Срок на получаване на подаръчните ваучери – до 11 септември 2020г.
4 . Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. С факта на регистрация за участие в томболата участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Томболата, в това число за целите на обявяване имената на печелившите по Раздел V, т. 1 и получаване на наградите от нея.
2. Всеки печеливш участник може по собствен избор и по собствено желание да се съгласи, че в случай че спечели награда от Играта, да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да му се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. Съгласилите се печеливши участници попълват нарочна декларация за съгласие, изготвена и предоставена от Организатора за използване на снимките от страна на Организатора за маркетингови цели.
3. Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни, доколкото такива са събрани в рамките на Играта, да спазва разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, право на възражение срещу обработването им, както и правото на преносимост на данните в съответствие с българското и европейското законодателство за защита на личните данни на физическите лица. Във връзка със защитата на личните данни всеки Участник може да осъществи контакт с Организатора на посочените в началото на настоящите правила координати (адрес на управление на Организатора).
4. По искане на всеки участник Организаторът ще предостави информацията, която съгласно релевантното национално и европейско законодателство е длъжен да му предостави и ще окаже пълно съдействие при упражняването на правата като субект на лични данни, доколкото тяхното упражняване отговаря на изискванията на закона.
5. Всеки участник, който смята, че събирането и обработването на личните му данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или че правата му са били нарушени по някакъв начин, може да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на личните данни със следните координати:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Телефон: 02/91-53-555
6. Всеки участник има право да упражни правата си на субект на лични данни чрез Комисията за защита на личните данни, и в частност в случаите на отказ от страна на администратор за предоставяне на задължителната информация, която съгласно ЗЗДЛ и Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът е длъжен да предостави, както и в случаите на отказ от изискано коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни.
7. В случай, че Организаторът установи, че участник е нарушил настоящите правила или е предоставил/попълнил неверни или непълни данни при регистрация в Играта, Организаторът има право да не му предостави спечелената награда, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила.
8. В случай, че Организаторът установи неправомерно използване на лични данни от регистрирали се за участие в Играта лица, с цел участие или получаване на награда, Организаторът има право да не допусне до участие в Играта съответното лице, а ако лицето е спечелило награда – да не му я предостави, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила.
9. Настоящите условия са публикувани на интернет-страницата на РИУ Правец Ризорт www.riupravets.eu Копие от тях ще има на място в хотела.
10. Организаторът на Томболата си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на Томболата. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата на Организатора: www.riupravets.eu. Участниците в Томболата следва сами да проверяват на интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.
Pravets Resort
bg_BG
https://www.livechatalternative.com/